ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Рани јавни увид ПДР за изградњу канализационе мреже у насељу Црнча
објављено: 01. 12. 2021, 09:05
 

У складу са чл. 45.а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС РС, IУз бр. 74/10, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС РС бр. IУз-233/09, 50/13 - Одлука УС РС бр. IУз-295/09, 98/13 - Одлука УС РС бр. IУз-68/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 37. и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС" бр. 32/19), Општинска управа општине Љубовија, оглашава:

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

"Плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже, постројења за пречишћавање отпадних вода и приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Црнча"


Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 02. до 17. децембра 2021. године у просторијама Општинске управе општине Љубовија са седиштем у Љубовији у улици Војводе Мишића бр. 45 у канцеларији бр. 19. и у Дому културе у селу Црнча, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова, као и преко интернет странице oпштинског сајта www.ljubovija.rs .

Носилац израде овог плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и конкретним ефектима планирања. Заинтересована правна и физичка лица могу у току трајања раног јавног увида закључно са 17. децембром 2021. године, доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Љубовија – Служби за урбанизам. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

Елаборат за рани јавни увид

Документација

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА