ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Списак потребне документације


ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

 • Захтев за издавање здравствене књижице,
 • Лична карта,
 • Радна књижица,
 • Сведочанство,уверење или диплома,
 • Ако је књижица изгубљена оглашава се неважећом.

Писарница - приземље

ОВЕРА

 • Преписа (потребна фотокопија или препис документа у два примерка и оргинал документа на увид),
 • Потпис (потребна два примерка документа на којима се потпис оверава и лично присуство потписника са важећим личним картама),
 • Републичка административна такса 410,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742221843-57,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 150,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73.

Писарница - приземље

МАТИЧНА СЛУЖБА

Документација потребна за издавање
Извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу потребно је:

 • На писмени захтев дати податке о датуму рођења са осталим подацима: Име и презиме,
 • Уплатити износ,
 • Републичка административна такса 430,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742221843-57,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 50,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73, уколико је пребивалиште на територији Србије,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 200,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73, уколико је пребивалиште у иностранству.

Документација потребна за издавање
Извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на интернационалном обрасцу потребно је:

 • На писмени захтев дати податке о датуму рођења,венчања и смрти са осталим подацима(име и презиме,име родитеља и др.),
 • Уплатити износ,
 • Републичка административна такса 720,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742221843-57,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 350,00 динара, на жиро рачун бр.840-742251843-73.

Документација потребна за издавање
Уверења о држављанству Републике Србије потребно је:

 • На писмени захтев дати личне податке,
 • Уплатити износ,
 • Републичка административна такса 770,00 динара, на жиро рачун бр.840-742221843-57,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 50,00 динара, на жиро рачун бр.840-742251843-73.

Документација потребна за издавање
Уверења о слободном брачном стању потребно је:

 • Важећа лична карта,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
 • Потврда о пребивалишту издата од ОУП-а,
 • Фотокопија пасоша,
 • Уплатити износ,
 • Републичка административна такса 1140,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742221843-57,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 500,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73.

Документација потребна за пријаву рођења:

 • Извод из матичне венчаних,
 • Личне карте родитеља,
 • Уверење о држављанству,
 • Записник о личном имену,
 • За ванбрачно рођену децу извод из матичне књиге рођених за родитеље и записник о признавању очинства,
 • Пријава рођења се ослобађа од плаћања таксе.

Документација потребна за пријаву закључења брака:

 • Лична карта,
 • Извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци,
 • Уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
 • Страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању,
 • Доказ о уплаћеној републичкој такси у износу од 310,00 динара на жиро рачун бр. 840-742221843-57,
 • Накнада за трошкове Општинске управе у току радног дана 500,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73,
 • Накнада за трошкове Општинске управе викенд 1000,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73,
 • Накнада за трошкове Општинске управе за излазак матичара на терен 2000,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73.

Документација потребна за пријаву смрти:

 • Лична карта умрлог,
 • Потврда о смрти издата од здравственог центра,
 • Извод из матичне књиге рођених или матичне књиге венчаних,
 • Уверење из књиге држављана,
 • Лична карта пријавиоца,
 • Пријава смрти се ослобађа од плаћања таксе.

Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео,а ако ових лица нема или нису у могућности да то учине, друга лица с којим је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт, односно лица у чијем је стану смрт наступила, а ако нема ни ових лица, чињеницу смрти дужно је да пријави лице које је прво за смрт сазнало.
Чињеницу смрти лица у здравственој установи, војном објекту, заводу за извршење кривичних санкција,установи за смештај ученика и студената или у другој установи или организацији дужна је да пријави установа или организација у којој је лице умрло. Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти,односно од дана налажења леша.
Ако је посебним прописом одређен за сахрану краћи рок од три дана, чињеница смрти мора се пријавити пре сахране.

Документација потребна за издавање смртовнице:

 • По личном захтеву се покреће оставински поступак са изводом из матичне књиге умрлих и подаци о наследницима,
 • Смртовница се ослобађа плаћања таксе.

Обавеза је службеног лица да пријаву смрти достави надлежној ПИО служби.

Документација потребна за склапање другог брака:

Будући супружници уз захтев за склапање брака матичару подносе:

 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
 • Доказ да је предходни брак престао уколико ова чињеница није уписана у матичну књигу рођених (пресуда или извод из матичне књиге умрлих),
 • Важеће личне карте,
 • Доказ о уплати накнаде за рад Општинске управе.

Писарница - приземље, матичар Роса Милутиновић

БИРАЧКИ СПИСАК

Документација потребна за упис у бирачки списак:

 • Захтев,
 • Важећа лична карта,
 • Ослобођено плаћање таксе.

Документација потребна за брисање из бирачког списка:

 • Захтев,
 • Извод из МКУ,одјава пребивалишта, решење о отпусту из држављанства,
 • Решење о лишавању пословне способности,
 • Ослобођено плаћање таксе.

Документација потребна за измену података у бирачком списку:

 • Захтев,
 • Важећа лична карта или други документ,
 • Ослобођено плаћање таксе.

Документација потребна за исправљање података у бирачком списку:

 • Захтев,
 • Важећа лична карта или други документ,
 • Ослобођено плаћање таксе.

Писарница - приземље, Милован Спасојевић

БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Потребна документација за признавање својства ратног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести:

 • Захтев за признавање својства ратног војног инвалида,
 • Лична карта (оверена фотокопија),
 • Извод из МКР,
 • Уверење о држављанству,
 • Медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева, уверења о околностима повређивања, (издаје надлежни војни или други надлежни орган),
 • Уверење завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу,
 • Уверење о некажњавању.

Потребна документација за признавање својства мирнодопског војног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести:

 • Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида,
 • Лична карта(оверена фотокопија),
 • Извод из МКР,
 • Уверење о држављанству,
 • Медицинска документација о лечењу,
 • Уверење војне јединице о околностима повређивања или решење о отпуштању војног рока (издаје војни одсек према месту пребивалишта странке),
 • Уверење завода ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.

Потребна документација за повећање процентуалног инвалидитета:

 • Захтев за повећање процента војног инвалидитета,
 • Налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на раније утврђени инвалидитет.

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу (за супругу и децу) :

 • Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
 • Лична карта (оверена фотокопија),
 • Извод из МКР,
 • Изјава два сведока да се удова није преудала,
 • Извод из МКР за децу,
 • Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 године живота,
 • Уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,
 • Уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган),
 • Извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.

Потребна документација за признавање права на борачки додатак:

 • Захтев за признавање права на борачки додатак,
 • Потврда да је у радном односу, издаје послодавац,
 • Потврда о висини исплаћене месечне зараде, издаје послодавац.

Потребна документација за признавање права за заштиту војних и породичних инвалида:

 • Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности, Пореска Управа),
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 • Уверење Завода за тржиште рада,
 • Уверење Центра за социјални рад,
 • Изјава два сведока,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева.

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту борачног друга и деце војног инвалида:

 • Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 • Извод из МКР за супругу и децу,
 • Извод из МКВ,
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 • Уверење Завода за тржиште рада,
 • Уверење Центра за социјални рад,
 • Изјава два сведока,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 • Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота.

Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала:

 • Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала,
 • Предлог лекара специјалисте за ортопедска помогала.

Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:

 • Захтев за признавање права на путничко моторно возило.

Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу смрти војног инвалида:

 • Захтев за признавање права на једнократну помоћ,
 • Извод из МКУ за покојног војног инвалида,
 • Оверена фотокопија личне карте подносиоца захтева,
 • Изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са војном инвалидом, или се старао о њему најмање годину дана пре смрти.

Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:

 • Захтев за признање права на додатну негу и помоћ,
 • Налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица.

Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак:

 • Захтев за признавање права на ортопедски додатак,
 • Налази лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна последица задобијене ране, ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала тешко оштећење екстремитета.

Потребна документација за признавање права на накнаду за време незапослености ратних војних инвалида од I до IV групе:

 • Захтев за наведено право,
 • Уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Завод за тржиште рада),
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности, Пореска управа),
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 • Изјава два сведока.

Потребна документација за признавање права на породични додатак:

 • Захтев за наведено право,
 • Извод из МКР, за подносиоц захтева,
 • Извод из МКВ,
 • Уверење о држављанству за подносиоца захтева,
 • Доказ о приходима домаћинстава,
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели.

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:

 • Захтев за наведено право,
 • Извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку,
 • Извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинстава корисника,
 • Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година,
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибављања служба),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 • Приходи свих чланова домаћинстава,
 • Изјава два сведока.

Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и права на личну инвалиднину:

 • Захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину,
 • Оверена фотокопија личне карте,
 • Уверење о држављанству,
 • Извод из МКР,
 • Медицинска документација из времена настанка оштећења организма и најновија уверења о околностима повређивања,
 • Доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач истих.

Потребна документација за признавање права на негу и помоћ од стране другог лица цивилног инвалида рада:

 • Захтев за признавање наведеног права,
 • Налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи од стране другог лица.

Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак цивилног инвалида рата:

 • Захтев за признавање наведеног права,
 • Налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма,акоје је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковла тешко оштећење екстремитета.

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту цивилног инвалида рата:

 • Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности, Пореска управа),
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 • Уверење Завода за тржиште рада,
 • Уверење Центра за социјални рад,
 • Изјава два сведока,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева.

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање цивилног инвалида рада:

 • Захтев за наведено право,
 • Извод из МКВ,уколико је корисник у браку,
 • Извод из МКР за све чланове домаћинства,
 • Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година,
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар неокретности, Пореска управа),
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општине у којима су живели.

Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова цивилног инвалида рата:

 • Захтев за наведено право,
 • Извод из МКУ за инвалида,
 • Рачун погребног предузећа,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 • Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида.

Потребна документација за признавање права на увећање месечног новчаног примања на основу самохраности:

 • Захтев за наведено право,
 • Изјава два сведока о чињеници да ли је подносилац захтева самохрано лице,
 • Ко сачињава ужу породицу корисника, да ли има живе родитеље и децу ван домаћинстава као и да ли исти остварује приход,
 • Родитеље подносиоца захтева,
 • Изводи из МКР за децу подносиоца захтева.

Потребна документација за признавање права на увећање новчаног месечног примања по основу везаности за постељу, односно додатак за негу:

 • Захтев за наведено право,
 • Извештај лекара опште праксе са предлогом за туђу негу, са налазима лекара специјалисте уколко их корисник поседује.

Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова:

 • Захтев за наведено право,
 • Извод из МКУ за инвалида,
 • Рачун погребног предузећа,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 • Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида.

Потребна документација за признавање права на помоћ у случају смрти:

 • Захтев за признавање наведеног права,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 • Извод из МКУ за бившег корисника,
 • Изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у доманћинству са бившим корисником.

Потребна документација за признавање права трошкова смештаја у установе социјалне заштите:

 • Захтев за признавање наведеног права,
 • Доказа од када се лице налази у установи.

Приземље, канцеларија бр. 6 - Милица Степановић

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ

Документација потребна за признавање права на дечији додатак:

 • Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
 • Уверење да је држављанин Републике Србије за лице на кога ће захтев поднети (себе или брачног друга),
 • Фотокопија личне карта одраслих чланова заједничког домаћинства,
 • *Фотокопију своје оверене здравствене књижице и здравствених књижица за све пунолетне чланове домаћинства,
 • Потврда о приходима у три месеца која предходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе,
 • Потврда о катастарским приходима у предходној години за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе,
 • Изјава о заједничком домаћинству (текст изјаве на обрасцу захтева),
 • Изјаву да непосредно брине о деци (текст изјаве на обрасцу захтева),
 • Потврда о својству редовног учинка за децу школског узраста (основна и средња),
 • Доказ о чињеници у вези непокретности,као и стамбеног простора,као што су (извод из земљишне књиге,власнички лист,уговор о куповини непокретности,решење о порезу, уверење републичког геодетског завод,уговор о коришћењу стана),
 • Изјаву о непоседовању ликвидних и новчаних средстава (текст изјаве на обрасцу захтева),
 • Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање,
 • *Акт о разврставању за дете ометено у развоју,
 • *Акт о продужењу родитељског права (умрлица за другог родитеља,доказ о поверењу детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства,потврда војног органа),
 • Докази о незапослености (уверење),
 • Докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства),
 • Уверење из Пореске управе.

*Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања тих статуса када се први пут подноси захтев или код доказивања промена неког статуса;

 • Докази о приходима код сваке обнове захтева,
 • Доказ о школовању код првог захтева и на почетку сваке школске године.

Документација потребна за признавање права на родитељски додатак:

Подносилац захтева (мајка) прилаже:

 • Извод из МКР, за сву своју децу,
 • Уверење о држављанству за себе (не старије од 6 месеци),
 • Фотокопију своје личне карте,
 • Фотокопију своје здравствене књижице (копиране обе стране да се види и број књижице),
 • Уверење надлежног органа старатељства да:
 • Непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
 • Деца предходног реда рођања нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање,
 • Није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења,
 • Право на родитељски додатак у оправданим случајевима може да оствари и отац (када мајка деце није жива или оправдано спречена да врши бригу о новорођеном детету, деци али тек пошто то званичним релевантим доказима докаже).

Канцеларија бр.6, приземље, Миленија Радоичић

Документација потребна за остваривање права на накнаду зараде као и обрачун накнаде зараде потребно је доставити:

 • Решење послодавца о праву на породитељско одсуство са рада ради неге детета,
 • Потврда послодаваца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре остваривања породиљског одсуства и да ли је имовина у СТАЛНОМ РАДНОМ ОДНОСУ или на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ и до када. Ако је на одређено време доставити и копију Уговора о раду,
 • Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства - дознака,
 • Извод из матичне књиге рођених за децу,
 • Фотокопија радне књижице,
 • Фотокопију личне карте,
 • Фотокопију оверене здравствене књижице мајке,односно корисника права,
 • Фотокопију М - 2 обрасца овереног од послодавца и од стране Завода за ПИО - е,
 • Потврду о висини Бруто основне зараде и бруто зараде за минули рад,
 • Потврда о висини Просечне Бруто накнаде зараде породиље за 12 месеци (по месецима) који предходе месецу отварања породиљског боловања у складу са законом (извод банке преко које именована прима лични доходак или платне листе за 12 месеци потписане од стране породиље потписане и оверене од стране послодавца),
 • Потврду надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последњих 12 месеци која предходе месецу у коме је започето коришћење одсустава и по истеку године решење о коначној основици само за лице које самостално обавља делатност,
 • Решење надлежног органа о привременом затварању радње,односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу,односно личну изјаву да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице.

III Спрат, канцеларија бр. 28, Јасминка Станојевић

СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

Предмети:

 • Решење о промени намене пољопривредног земљишта.

Документација за издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта:

 • Захтев,
 • Копија плана парцеле,
 • Доказ о власништву обрадивог пољопривредног земљишта(власнички лист из катастра непокретности не старији од 6 месеци,копију плана катастарске парцеле не старији од 6 месеци, извод из одговарјућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле(генерални план,план генералне регулације,план детаљне регулације),односно информације о локацији,односно решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објеката и форм.грађевинске парцеле у смислу Члана 70 Закона о планирању и изградњи,
 • Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.

ВОДОПРИВРЕДА

Предмети:

 • Решење о издавању водних услова,
 • Решење о издавању водне сагласности,
 • Издавање водних налога за објекте који имају водну дозволу.

Документација за издавање решења водних услова:

 • Захтев прописан правилником О1,О2,
 • Мишљење ЈВП,
 • Фотокопија информације о локацији,
 • Доказ о уплаћеној републишчкој административној такси,
 • Накнада за трошкове Општинске управе.

Документација за издавање решења о водној сагласности:

 • Захтев прописан правилником О3,О4,О5,
 • Један примерак главног пројекта са уређеном техничком контролом,
 • Фотокопија решења о издавању водних услова,
 • Анализа воде,
 • Доказ о уплаћеној републишчкој административној такси,
 • Накнада за трошкове Општинске управе.

Документација за издавање решења о водној дозволи:

 • Фотокопија решења о издавању водне сагласности,
 • Извештај о техничком прегледу објекта,
 • Одобрење за градњу објекта,
 • Решење надлежних органа у зависности од врсте објекта,
 • Доказ о уплаћеној административној такси.

Приземље, канцеларија бр. 5,Милисав Вићентић и Смиљана Андрић

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Предмети:

 • Решење о потреби процени утицаја на животну средину,
 • Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину,
 • Решење о давању сагласности на студије о процени утицаја на животну средину,
 • Решење о изради нове студије о процени утицаја или ажурирању постојеће студије о процени утицаја,
 • Решење о интегрисаној дозволи.

Документација за издавање решења о потреби процени утицаја на животну средину:

 • Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја израђен према Правилнику о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину,
 • Прилог који садржи друге податке и документацију,односно предходно прибављена мишљења,услова и сагласности других надлежних органа,
 • Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.

Документација за издавање решења о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину:

 • Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину израђен према Правилнику о сдржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину,
 • Прилог који садржи друге податке и документацију,односно претходно прибављена мишљења,услове и сагласности других надлежних органа,
 • Доказ о уплаћеној републичкој административној такси,
 • Решење о потреби процене утицаја или решење републичког инспектора заштите животне средине којим је носиоцу пројекта наложена израда студије о процени утицаја.

Документација за издавање решења о потреби изради нове или ажурирању постојеће студије о процени утицаја на животну средину:

 • Захтев који садржи податке прописане за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину,
 • Постојећу студију о процени утицаја на животну средину,
 • Доказ о уплаћеној републичкој административној такси,
 • Накнада за трошкове Општинске управе.

Документација за издавање решења о интегрисаној дозволи:

 • Захтев за издавање интегрисане дозволе који садржи податке наведене у члану 8.Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
 • Документацију која се прилаже уз захтев према члану 9. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
 • Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.

Приземље, канцеларија бр. 3, Митар Јовић

ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Предмет:

 • Подношење и попуњавање пријава за Агенцију привредне регистре, за:
  упис предузетника у регистар, промене предузетника, брисање предузетника,извод из регистра.

Документација потребна за оснивање радње:

 • Фотокопија личне карте,
 • Доказ о уплати накнаде у износу од 1500,00 динара на рачун бр.840-29771845-59 прималац Агенција за привредне регистре Београд,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 250,00 динара, на жиро рачун бр.840-742251843-73.

Претходна сагласност подноси се у случају оснивања радње за обављање следећих делатности:

 • Здравствене делатности,
 • Ветеринарске ординације и апотеке,
 • Пољопривредне апотеке,
 • Такси превоз,
 • Промет оружја делова оружја и муниције,
 • Обављање делатности од општег интереса и комуналне делатности,
 • Послове заступања у осигурању,
 • Послове стечајног управника,
 • Агенција за запошљавање.

Документација потребна за промене:

За све промене неопходно је доставити:

 • Доказ о уплати накнаде у износу од 750,00 динара на рачун бр. 840-29771845-59 прималац Агенција за привредне регистре Београд,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 300,00 динара, на жиро рачун бр.840-742251843-73,
 • Фотокопија решења о упису радње,
 • Печат радње.

А за промену личних података о оснивачу или ортацима:

 • Фотокопију личне карте.

Уписа или промене пословође или лица које заступа ортаке у ортачкој радњи:

 • Оверено овлашћење и фотокопија личне карте за овлашћеног пословођу.

Брисање предузетника и извода из регистра:

 • Доказ о уплати накнаде у износу од 1200,00 динара на рачун бр. 840-29771845-59 прималац Агенција за привредне регистре Београд,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 300,00 динара, на жиро рачун бр.840-742251843-73,
 • Фотокопију решења о упису радње,
 • Захтев са подацима о власнику и објекту,
 • Доказ о уплати таксе.

III Спрат, канцеларија бр. 28, Драган Делић

УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Информација о локацији:

 • Захтев,
 • Копија плана из Катастра непокретности (не старији од 6 месеци),
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

Локацијска дозвола:

 • Захтев,
 • Копија плана из Катастра непокретности,
 • Ситуациони план,
 • Лист непокретности,
 • Услови Јавних предузећа,
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

Грађевинска дозвола:

 • Захтев,
 • Локацијска дозвола која није старија од 2 године,
 • Главни пројекат у три примерка са извршеном техничком контролом,
 • Лист непокретности,
 • Накнада за уређење грађевинског земљишта,
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

Пријава радова:

 • Захтев,
 • Главни пројекат,
 • Уговор са извођачем радова,
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

Изјава извођача радова о изграђености темеља:

 • Захтев,
 • Главни пројекат,
 • Геодетски снимак изграђености темеља,
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

Употребна дозвола:

 • Захтев,
 • Решење о одобрењу (грађевинску дозволу),
 • Пријава почетка извођења радова,
 • Главни пројекат потврђен и оверен од стране извођача радова,
 • Лист непокретности,
 • Копија плана парцеле са уцртаним објектима и инсталацијама,
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

III Спрат, канцеларија бр. 29, Милован Миловановић и Живко Дамњановић

ПОСЛОВИ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

Послови пријема:

Захтева и пријава физичких и правних лица у вези послова из надлежности комуналне, грађевинске, саобраћајне, просветне и инспекције за заштиту животне средине.

На основу поднете пријаве комунални инспектор:

 • Утврђује да ли је у његовој ингеренцији,
 • Излази на лице места утврђује чињенично стање,
 • Доноси решење са налогом да се отклони недостатак у задатом року или подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
 • Обавештава подносиоца захтева о поднетим мерама,
 • Уколико инспектор процени да нема ингеренције или не може да спроводи материјалне прописе, доноси закључак којим се одбацује захтев странке као неоснован,
 • На решење са налогом на закључак иде посебна жалба.

Приземље, соба бр 3, комунални инспектор Мирјана Арсеновић

На основу поднете пријаве саобраћајном инспектору:

 • Одлазак на лице места,
 • Инспектор утврђује чињенично стање и налаже управним мерама отклањање недостатака.

Приземље, соба бр 3, инспектор Јелена Перић

На основу поднете пријаве грађевинском инспектору:

 • Утврђује да ли је у његовој ингеренцији,
 • Излази на лице места утврђује чињенично стање,
 • Доноси решење са налогом да се отклони недостатак у задатом року или подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
 • Обавештава подносиоца захтева о поднетим мерама.

II спрат, соба бр. 20

ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ - ЛПА

Документација потребна за издавање уверења:

 • Захтев,
 • Доказ о уплати таксе за она уверења која нису ослобођена плаћана таксе у складу са чл. 19. Закона о административним таксама ("Службени гласник РС", број 43/2003, …112/15).

Таксе за уверења:

 • Општинска административна такса у износу од 100,00 динара на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 97-09062,
 • Републичка административна такса у износу од 620,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57, са позивом на број 97-09062.

Зграда Пореске управе, канцеларија бр. 1, телефон 015/562-877, Сарадник за пријем пријава и утврђивање локалних пореских обавеза Слађана Николић, Порески контролор Вера Радивојевић.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

1. Локацијски услови

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 1.800,00; класа Б 2.700,00; класа В и Г 3.600,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 2.200,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 класа А и Б 1.000,00, класа В и Г 2.000,00

2. Грађевинска дозвола и решење по чл. 145

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 450,00; класа Б 3.600,00; класа В и Г 5.400,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 1.000,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 класа А и Б 3.000,00; класа В и Г 5.400,00

3. Пријава радова

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 900,00; класа Б 4.500,00; класа В и Г 5.400,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 500,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 износ 500,00

4. Пријава завршетка израде темеља

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 1.350,00; класа Б 2.700,00; класа В и Г 3.600,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 1.000,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 износ 500,00

5. Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 1.350,00; класа Б 2.700,00; класа В и Г 3.600,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 500,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 износ 500,00

6. Употребна дозвола

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ класа А 1.800,00; класа Б 9.000,00; класа В и Г 18.000,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 2.000,00
 • ЦЕОП 840-29770845-52 износ класа А и Б 1.000,00; класа В и Г 2.000,00

7. Информација о локацији

 • Буџет РС 840-742221843-57 позив на број 09-062, износ 2.700,00
 • Буџет СО Љубовија 840-742251843-73 позив на број 09-062, износ 1.200,00