ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
План детаљнe регулације за насеље Црнча, општина Љубовија (канализациона мрежа, ППОВ и приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Црнча)


Одлука о усвајању ПДР Црнча     


ПДР Црнча - графика     


ПДР Црнча - текст     План детаљне регулације за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Доња Љубовиђа


Одлука о усвајању плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Доња Љубовиђа     


Графички део     


Текстуални део     План детаљне регулације за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Горња Љубовиђа


Одлука о усвајању плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Горња Љубовиђа     


Графички део     


Текстуални део     План генералне регулације за насељено место Љубовија


Одлука о усвајању плана генералне регулације за насељено место Љубовија     


План генералне регулације за насељено место Љубовија - графички део плана     


План генералне регулације за насељено место Љубовија - стратешка процена утицаја на животну средину     


План генералне регулације за насељено место Љубовија - текстуални део плана     План детаљне регулације за комплекс "Стара сточна пијаца" Љубовија


Одлука о усвајању плана детаљне регулације за комплекс "Стара сточна пијаца" Љубовија     


План детаљне регулације за комплекс "Стара сточна пијаца" Љубовија     План детаљне регулације за комплекс "Давидовићи" Љубовија


Одлука о усвајању плана детаљне регулације за комплекс "Давидовићи" Љубовија     


План детаљне регулације за комплекс "Давидовићи" Љубовија     План детаљне регулације туристичко рекреативни комплекс "Мотел" Љубовија


План детаљне регулације туристичко рекреативни комплекс "Мотел" Љубовија     
План детаљне регулације за изградњу далековода 110 КВ Љубовија - државна граница Босна и Херцеговина


План детаљне регулације за изградњу далековода 110 КВ Љубовија - државна граница Босна и Херцеговина     
План детаљне регулације за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и производњу пелета на к.п.бр 3316/2 К.О. Доња Буковица


План детаљне регулације за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и производњу пелета на к.п.бр 3316/2 К.О. Доња Буковица     


Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ПДР за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и производњу пелета на к.п.бр 3316/2 К.О. Доња Буковица     План детаљне регулације "Извориште Грабовица" у Љубовији


Одлука о усвајању плана детаљне регулације "Извориште Грабовица" у Љубовији     


План детаљне регулације "Извориште Грабовица" у Љубовији     


Сагласност на процену утицаја на животну средину     


Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације "Извориште Грабовица" у Љубовији на животну средину     

ПГР насеља Љубовија


ПГР насеља Љубовија     


ПГР Љубовија - Графика     


Еколошка валоризација ПГР Љубовија     


Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације за насељено место Љубовија     


План детаљне регулације за изградњу моста на реци Дрини у К.О. Читлук, општина Љубовија

КАРТА 1 Граница плана 2500     


КАРТА 2 1000 - Изглед 1     


КАРТА 3 1000-1000     


Садржај плана     


Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину     


Текст плана     
Просторни план

Просторни план     


Рефералне карте     


Шеме катастарских општина     


Мастер план хидроенергетског потенцијала општине Љубовија     
Остала документа

План детаљне регулације мини хидроелектране "Гаревина-Градина" на реци Љубовиђи