ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Одсек за локалну пореску администрацију


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021.ГОДИНУ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ     

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине омогућена електронским путем на Порталу ЛПА


Од суботе 18.јула, на Порталу ЛПА lpa.gov.rs биће омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020.годину.
Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31.јула 2020.године истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020.годину.
Напомене у вези уноса података у пријаву - Образац 1:
потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),
уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),
у поље "јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност" уноси се укупан број јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност.
Пријаве за претходну 2019.годину, за период од 07. до 31.децембра, не могу се подносити електронски.


ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе


Министар заштите животне средине је, на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара а у вези са Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности ("Сл. гласник РС", бр. 86/19, 89/19), донео ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца ("Сл. гласник РС", бр. 93/19), који је ступио на снагу и примењује се од 27. децембра 2019. године.


Правилник     


Образац     


Локална пореска администрација - Пореске пријаве и обрасци 2020.годину


Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Образац PPI-1)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Образац PPI-2)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Прилог 1 уз образац PPI-1)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Прилог 2 уз образац PPI-1)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Подприлог уз прилог 1)     


Локална пореска администрација - Захтеви 2020.година


Захтев за повраћај и прекњижавање     


Захтев за репрограм     


Захтев за уверење     


Локална пореска администрација - Одлуке


Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024.годину и одлука о одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2023.годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 24/2023)     
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.годину и одлука о одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2022.годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 26/2022)     
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.годину и одлука о одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2021.годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 23/2021)     
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину и одлука о одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2020.годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 29/2020)     
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину и одлука о одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2019.годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 17/2019)     
Одлука о боравишној такси на територији општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 14/2019)     
Извештај о спроведеној јавној расправи - Одлука о боравишној такси 2019     
Јавни позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о боравишној такси на територији општине Љубовија     
Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 3/2019)     


Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 3/2019)     


Образац П ЛКТ - за истицање фирме на пословном простору     
Одлука о боравишној такси на територији општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија" број 22/2018)     
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину и одлука о одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2018. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Љубовија     
Одлука о локалним комуналним таксама     


Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама     


Одлука о боравишној такси     


Одлука о локалним административним таксама са пратећим изменама и допунама     


Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине     


Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине     
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018.ГОДИНУ И ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА, О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     


ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     


ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017.ГОДИНУ И ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     
О Д Л У К A О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ ЉУБОВИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ     
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта     
О Д Л У К А О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016.ГОДИНУ И ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     
О Д Л У К A О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊA ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     


О Д Л У К A О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ ЉУБОВИЈА     


О Д Л У К A О ОДРЕЂИВАЊУ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     


О Д Л У К А О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     


О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     

О Д Л У К А О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015.ГОДИНУ И ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     


О Д Л У К А О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     


ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА     


Локална пореска администрација - Пореске пријаве и обрасци 2019


Обавештење о подношењу пореских пријава у електронском облику     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичка лица (Образац PPI-2)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Образац PPI-1)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Прилог 1 уз образац PPI-1)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Прилог 2 уз образац PPI-1)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Подприлог уз прилог 1)     


Локална пореска администрација - Пореске пријаве и обрасци 2014-2018


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Подприлог уз прилог 1)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Образац PPI-1)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Прилог 1 уз образац PPI-1)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Прилог 2 уз образац PPI-1)     


Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичка лица (Образац PPI-2)     


Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезe на имовину преко јавног бележника     


Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину