ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Општинско веће
Општинско веће бира Скупштина општине на предлог председника општине. Општинско веће има седам изабраних чланова. Поред изабраних чланова, на основу Закона, члан већа је и Заменик председника општине. Председник општине председава општинским већем.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 • Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина,
 • Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине,
 • Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године,
 • Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине,
 • Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине,
 • Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине,
 • Поставља и разрешава начелника Општинске управе,
 • Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности,
 • Информише јавност о свом раду,
 • Доноси пословник о раду на предлог председника Општине,
 • Даје сагласност на цене комуналних и других услуга предузећа, установа и других организација чији је оснивач Скупштина општине Љубовија или којима је одлуком поверено обављање послова из њене надлежности,
 • Врши друге послове које утврди Скупштина општине.


Чланови Општинског већа:
 1. Председник Општине
 2. Заменик председника Општине
 3. РАТКО МАРКОВИЋ
 4. АЛЕКСАНДАР ПЕРИЋ
 5. МИРОСЛАВ МЛАДЕНОВИЋ
 6. НИКОЛА СПАСОЈЕВИЋ
 7. МИЛОРАД РАДОСАВЉЕВИЋ