ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Скупштина општине
Скупштина општине је представнички орган који чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем у складу са Законом и Статутом.
Скупштина општине Љубовија има 27 одборника. Одборници се бирају на четири године.
Избор одборника врши се по изборима јединицама утврђеним посебном одлуком.

ПРЕДСЕДНИК СО ЉУБОВИЈА
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.
Председник СО Љубовија је Горан Јосиповић.

Контакт:pred.skupstine@ljubovija.rs, opsljub@ptt.rs тел: 015/562-455.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО ЉУБОВИЈА
Заменик Председника Скупштине замењује Председника Скупштине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника СО је Милан Петровић.

СЕКРЕТАР СО ЉУБОВИЈА
Скупштина има секретара, кога поставља Скупштина општине са мандатом од четири године на предлог председника Скупштине општине а у складу са условима који су прописани Законом.
Секретар обавља стручне и административне послове који су езани за рад Скупштине општине.
Секретар СО Љубовија је Милорад Јовановић.

Контакт:sek.skupstine@ljubovija.rs

ОДБОРНИЦИ СО ЉУБОВИЈА
 1. 1. Милован Ковачевић
 2. 2. Милица Станчић
 3. 3. Горан Благојевић
 4. 4. Милан Петровић
 5. 5. Данијела Павловић
 6. 6. Предраг Бркић
 7. 7. Новица Панић
 8. 8. Славица Нешковић
 9. 9. Александар Илић
 10. 10. Данијела Лукић
 11. 11. Бранка Лазић
 12. 12. Слободан Гачић
 13. 13. Светислав Мијаиловић
 14. 14. Мирослав Мићић
 15. 15. Дарко Митровић
 16. 16. Славица Самарџић
 17. 17. Александра Цакић
 18. 18. Зорица Ђокић
 19. 19. Милорад Радосављевић
 20. 20. Горан Лукић
 21. 21. Милан Перић
 22. 22. Александра Ристић
 23. 23. Милош Дамњановић
 24. 24. Милица Стефановић
 25. 25. Бојан Ђурић
 26. 26. Горан Јосиповић
 27. 27. Владан Симеуновић