ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Председник општине
Извршну функцију у општини врши председник општине. Председник општине бира се на непосредним и тајним гласањем, у складу са Законом, на четири године.

Председник општине је Милан Јовановић.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ - ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ
 • Представља и заступа Општину,
 • Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине,
 • Наредбодавац је за извршење буџета,
 • Оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава,
 • Даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине,
 • Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије,
 • Усмерава и усклађује рад Општинске управе,
 • Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине,
 • Информише јавност о свом раду,
 • Подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине,
 • Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности,
 • Врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.


Контакт:predsednik@ljubovija.rs, opsljub@ptt.rs, тел: 015/561-411.