ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Начелник Општинске управе
Радом општинске управе руководи начелник.

Начелник Општинске управе Љубовија је Владимир Петровић, дипл. правник.

Начелник Општинске управе руководи Општинском управом. За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе. Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи. Општинско веће може разрешити начелника, на основу образложеног предлога председника Општине или најмање две трећине чланова Општинског већа. Предлог за разрешење начелника може поднети и најмање трећина одборника Скупштине општине.

 • Начелник Општинске управе представља општинску управу,
 • Координира и усмерава рад Општинске управе,
 • Доноси Правилник о унутрашњој организацији и ситематизацији послова и радних задатака у Општинској управи, уз предходну сагласност председника општине,
 • Поставља пуководиоце унутрашњих оранизационих јединица општинске управе,
 • Поставља општинске инспекторе,
 • Решава о правима, обавезама и одговорностима запослених у општинској управи из области радних односа, у складу са законом,
 • Подноси надлежним органима извештај ораду Општинске управе,
 • Доноси одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена у општинској управи,
 • Решава сукоб надлежности између организационих јединица општинске управе,
 • Закључује уговоре о вршењу привремених или повремених послова и друге уговоре који су у вези са обављањем послова из делокруга општинске управе у складу са Законом, Статутом и другим актима Скупштине општине и њених органа,
 • Врши и друге послове који су му Законом, Статутом и другим актима Општине стављени у надлежност.


Контакт:nacelnik@ljubovija.rs, opsljub@ptt.rs, тел: 015/561-940.