ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2023.годину, март 2024.године     

Извештај о раду за 2022.годину     

Сагласност Комисије за координацију инспекцијског надзора на предлог плана инспекцијског надзора за 2023.годину     

Сагласност Комисије за координацију инспекцијског надзора на предлог Извештаја о раду за 2021.годину     

Сагласност Комисије за координацију инспекцијског надзора на предлог плана инспекцијског надзора за 2022.годину     

Сагласност Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Љубовија     

План инспекцијског надзора за 2019.годину     

Просветна инспекција


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2024.ГОДИНУ     

Одсек за локалну пореску администрацију


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2024.ГОДИНУ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ     

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023.ГОДИНУ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ     

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2021.годину     

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022.ГОДИНУ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ     

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021.ГОДИНУ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ     

Грађевинска инспекција


План инспекцијског надзора за 2022.годину     

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019.годину     

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018.годину     
Обавештење - грађевинска инспекција     
План инспекцијског надзора за 2018.годину     

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2017.годину     
Програм уклањања објеката на основу оперативног плана     
00001 Надзор по издатој грађевинској дозволи     


00002 За редован инспекцијски надзор по Решењу     


00003 За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља     


00004 За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта     


00005 За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат     


Комунална инспекција


Извештај о раду комуналног инспектора за 2023.годину     

План инспекцијског надзора за 2024.годину     

Извештај о раду за 2022.годину са показатељима делотворности инспекцијског надзора општинске комуналне инспекције     

План инспекцијског надзора за 2023.годину     

Извештај о раду за 2021.годину са показатељима делотворности инспекцијског надзора општинске комуналне инспекције     

План инспекцијског надзора за 2022.годину     

План инспекцијског надзора за 2021.годину     

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019.годину     

Извештај о раду комуналног инспектора за 2018.годину     
Извештај о раду комуналног инспектора за 2016.годину     
Извештај о раду комуналног инспектора за 2017.годину     

План рада комуналне инспекције за 2018.годину     
KL 1.1 одржавање јавних чесми, сливника и шахтова     

KL 1.2 одржавање шахтова и сливника     

KL 1.3 обезбеђивање јавног осветљења     

KL 1.5 постављање светлећих натписа и клима уређаја     

KL 1.6 кафилеријска делатност     

KL 1.7 одржавање и заштита површина јавне намене     

KL 1.8 коришћење површина јавне намене и других површина     

KL 1.9 раскопавање површина јавне намене     

KL 1.10 плакатирање     

KL 1.11 уређење излога     

KL 1.12 пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода     

KL 1.13 пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода     

KL 1.14 пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода     

KL 1.15 Канализација     

KL 2.1 контрола држања домаћих животиња-пси и мачке     

KL 2.4 контрола држања домаћих животиња-копитари и папкари     

KL 4 забрана продаје алкохолних пића после 22,00 сата у трговинским објектима     

KL 7.1 коришћење површина јавне намене и других површина-летње баште     

KL 7.2 коришћење површина јавне намене и других површина-рекламне ознаке     

KL 9.1 минимум процеса рада за време штрајка у комуналним делатностима     

KL 9.2 минимум процеса рада за време штрајка у комуналним делатностима     

KL 11.1 одржавање чистоће и одржавање зелених и рекреационих површина     

KL 11.2 одржавање чистоће и одржавање зелених и рекреационих површина     

KL 12 одржавање пијаца     

KL 14.1 радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката     

KL 14.2 радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката     

KL 14.3 радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката     

KL 15 санитарно-технички услови за испуштање отпадних вода у јавну канализацију     

KL 16.1 сахрањивање и гробља на подручју општине Љубовија     

KL 16.2 сахрањивање и гробља на подручју општине Љубовија     

KL 16.3 сахрањивање и гробља на подручју општине Љубовија     

KL 17.1 сахрањивање на подручју месних заједница општине Љубовија     

KL 18.1 управљање комуналним отпадом     

KL 18.2 управљање комуналним отпадом     

Инспекција за путеве и саобраћај


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2023.ГОДИНУ     

План инспекцијског надзора за 2024.годину     

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022.ГОДИНУ     

План инспекцијског надзора за 2023.годину     

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021.ГОДИНУ     

План инспекцијског надзора за 2022.годину     

План инспекцијског надзора за 2021.годину     

Извештај о раду за 2019.годину     

Извештај о раду за 2018.годину     
Извештај о раду за 2017.годину     
План инспекцијског надзора за 2018. годину     
КЛ01 Градски и приградски линијски превоз путника     

КЛ02 Такси превоз путника - контрола на такси стајалишту     

КЛ03 Такси превоз путника - контрола са путником у возилу     

КЛ04 Општински и некатегорисани путеви и улице - власник односно непосредни држаоц парцеле која се граничи са путем     

КЛ05 Општински и некатегорисани путеви и улице - носиоци права службености и других права на путу     

КЛ06 Општински и некатегорисани путеви и улице – забране     

КЛ07 Општински и некатегорисани путеви и улице - за управљача јавним и некатегорисаним путевима     

КЛ08 Превоз ствари у унутрашњем друмском превозу     

КЛ09 Линијски превоз путника у унутрашњем друмском саобраћају     

КЛ10 Ванлинијски превоз путника у унутрашњем друмском саобраћају     
Извештај о раду општинског инспектора за путеве и саобраћај за 2016.годину     

Инспекција за заштиту животне средине


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2023.ГОДИНУ     

Сагласност Министарства животне средине на предлог плана инспекцијског надзора за 2024.годину     

План инспекцијског надзора за 2024.годину     

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ЗА 2022.ГОДИНУ     

План инспекцијског надзора за 2023.годину     

План инспекцијског надзора за 2022.годину     

Извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине за 2019.годину     

Обједињени годишњи план надзора за 2020. годину     
Извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине за 2018.годину     
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину инспектора за заштиту животне средине     

Извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине за 2017.годину     
Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину инспектора за заштиту животне средине     

Извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине за 2016.годину     


Списак контролних листа инспектора за заштиту животне средине