ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Приватно предузетништво

Предмет:

 • Подношење и попуњавање пријава за Агенцију привредне регистре, за:
  упис предузетника у регистар, промене предузетника, брисање предузетника,извод из регистра.

Документација потребна за оснивање радње:

 • Фотокопија личне карте,
 • Доказ о уплати накнаде у износу од 1500,00 динара на рачун бр.840-29771845-59 прималац Агенција за привредне регистре Београд,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 250,00 динара, на жиро рачун бр.840-742251843-73.

Претходна сагласност подноси се у случају оснивања радње за обављање следећих делатности:

 • Здравствене делатности,
 • Ветеринарске ординације и апотеке,
 • Пољопривредне апотеке,
 • Такси превоз,
 • Промет оружја делова оружја и муниције,
 • Обављање делатности од општег интереса и комуналне делатности,
 • Послове заступања у осигурању,
 • Послове стечајног управника,
 • Агенција за запошљавање.

Документација потребна за промене:

За све промене неопходно је доставити:

 • Доказ о уплати накнаде у износу од 750,00 динара на рачун бр. 840-29771845-59 прималац Агенција за привредне регистре Београд,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 300,00 динара, на жиро рачун бр.840-742251843-73,
 • Фотокопија решења о упису радње,
 • Печат радње.

А за промену личних података о оснивачу или ортацима:

 • Фотокопију личне карте.

Уписа или промене пословође или лица које заступа ортаке у ортачкој радњи:

 • Оверено овлашћење и фотокопија личне карте за овлашћеног пословођу.

Брисање предузетника и извода из регистра:

 • Доказ о уплати накнаде у износу од 1200,00 динара на рачун бр. 840-29771845-59 прималац Агенција за привредне регистре Београд,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 300,00 динара, на жиро рачун бр.840-742251843-73,
 • Фотокопију решења о упису радње,
 • Захтев са подацима о власнику и објекту,
 • Доказ о уплати таксе.

III Спрат, канцеларија бр. 28, Драган Делић