ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Служба за пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине

ПОЉОПРИВРЕДА

Предмети:

 • Решење о промени намене пољопривредног земљишта.

Документација за издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта:

 • Захтев,
 • Копија плана парцеле,
 • Доказ о власништву обрадивог пољопривредног земљишта(власнички лист из катастра непокретности не старији од 6 месеци,копију плана катастарске парцеле не старији од 6 месеци, извод из одговарјућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле(генерални план,план генералне регулације,план детаљне регулације),односно информације о локацији,односно решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објеката и форм.грађевинске парцеле у смислу Члана 70 Закона о планирању и изградњи,
 • Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.

ВОДОПРИВРЕДА

Предмети:

 • Решење о издавању водних услова,
 • Решење о издавању водне сагласности,
 • Издавање водних налога за објекте који имају водну дозволу.

Документација за издавање решења водних услова:

 • Захтев прописан правилником О1,О2,
 • Мишљење ЈВП,
 • Фотокопија информације о локацији,
 • Доказ о уплаћеној републишчкој административној такси,
 • Накнада за трошкове Општинске управе.

Документација за издавање решења о водној сагласности:

 • Захтев прописан правилником О3,О4,О5,
 • Један примерак главног пројекта са уређеном техничком контролом,
 • Фотокопија решења о издавању водних услова,
 • Анализа воде,
 • Доказ о уплаћеној републишчкој административној такси,
 • Накнада за трошкове Општинске управе.

Документација за издавање решења о водној дозволи:

 • Фотокопија решења о издавању водне сагласности,
 • Извештај о техничком прегледу објекта,
 • Одобрење за градњу објекта,
 • Решење надлежних органа у зависности од врсте објекта,
 • Доказ о уплаћеној административној такси.

Приземље, канцеларија бр. 5,Милисав Вићентић и Смиљана Андрић

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Предмети:

 • Решење о потреби процени утицаја на животну средину,
 • Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину,
 • Решење о давању сагласности на студије о процени утицаја на животну средину,
 • Решење о изради нове студије о процени утицаја или ажурирању постојеће студије о процени утицаја,
 • Решење о интегрисаној дозволи.

Документација за издавање решења о потреби процени утицаја на животну средину:

 • Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја израђен према Правилнику о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину,
 • Прилог који садржи друге податке и документацију,односно предходно прибављена мишљења,услова и сагласности других надлежних органа,
 • Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.

Документација за издавање решења о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину:

 • Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину израђен према Правилнику о сдржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину,
 • Прилог који садржи друге податке и документацију,односно претходно прибављена мишљења,услове и сагласности других надлежних органа,
 • Доказ о уплаћеној републичкој административној такси,
 • Решење о потреби процене утицаја или решење републичког инспектора заштите животне средине којим је носиоцу пројекта наложена израда студије о процени утицаја.

Документација за издавање решења о потреби изради нове или ажурирању постојеће студије о процени утицаја на животну средину:

 • Захтев који садржи податке прописане за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину,
 • Постојећу студију о процени утицаја на животну средину,
 • Доказ о уплаћеној републичкој административној такси,
 • Накнада за трошкове Општинске управе.

Документација за издавање решења о интегрисаној дозволи:

 • Захтев за издавање интегрисане дозволе који садржи податке наведене у члану 8.Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
 • Документацију која се прилаже уз захтев према члану 9. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
 • Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.

Приземље, канцеларија бр. 3, Митар Јовић