ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Друштвена брига о деци

Документација потребна за признавање права на дечији додатак:

 • Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици,
 • Уверење да је држављанин Републике Србије за лице на кога ће захтев поднети (себе или брачног друга),
 • Фотокопија личне карта одраслих чланова заједничког домаћинства,
 • *Фотокопију своје оверене здравствене књижице и здравствених књижица за све пунолетне чланове домаћинства,
 • Потврда о приходима у три месеца која предходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе,
 • Потврда о катастарским приходима у предходној години за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе,
 • Изјава о заједничком домаћинству (текст изјаве на обрасцу захтева),
 • Изјаву да непосредно брине о деци (текст изјаве на обрасцу захтева),
 • Потврда о својству редовног учинка за децу школског узраста (основна и средња),
 • Доказ о чињеници у вези непокретности,као и стамбеног простора,као што су (извод из земљишне књиге,власнички лист,уговор о куповини непокретности,решење о порезу, уверење републичког геодетског завод,уговор о коришћењу стана),
 • Изјаву о непоседовању ликвидних и новчаних средстава (текст изјаве на обрасцу захтева),
 • Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање,
 • *Акт о разврставању за дете ометено у развоју,
 • *Акт о продужењу родитељског права (умрлица за другог родитеља,доказ о поверењу детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства,потврда војног органа),
 • Докази о незапослености (уверење),
 • Докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства),
 • Уверење из Пореске управе.

*Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања тих статуса када се први пут подноси захтев или код доказивања промена неког статуса;

 • Докази о приходима код сваке обнове захтева,
 • Доказ о школовању код првог захтева и на почетку сваке школске године.

Документација потребна за признавање права на родитељски додатак:

Подносилац захтева (мајка) прилаже:

 • Извод из МКР, за сву своју децу,
 • Уверење о држављанству за себе (не старије од 6 месеци),
 • Фотокопију своје личне карте,
 • Фотокопију своје здравствене књижице (копиране обе стране да се види и број књижице),
 • Уверење надлежног органа старатељства да:
 • Непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
 • Деца предходног реда рођања нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање,
 • Није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења,
 • Право на родитељски додатак у оправданим случајевима може да оствари и отац (када мајка деце није жива или оправдано спречена да врши бригу о новорођеном детету, деци али тек пошто то званичним релевантим доказима докаже).

Канцеларија бр.6, приземље, Миленија Радоичић

Документација потребна за остваривање права на накнаду зараде као и обрачун накнаде зараде потребно је доставити:

 • Решење послодавца о праву на породитељско одсуство са рада ради неге детета,
 • Потврда послодаваца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре остваривања породиљског одсуства и да ли је имовина у СТАЛНОМ РАДНОМ ОДНОСУ или на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ и до када. Ако је на одређено време доставити и копију Уговора о раду,
 • Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства - дознака,
 • Извод из матичне књиге рођених за децу,
 • Фотокопија радне књижице,
 • Фотокопију личне карте,
 • Фотокопију оверене здравствене књижице мајке,односно корисника права,
 • Фотокопију М - 2 обрасца овереног од послодавца и од стране Завода за ПИО - е,
 • Потврду о висини Бруто основне зараде и бруто зараде за минули рад,
 • Потврда о висини Просечне Бруто накнаде зараде породиље за 12 месеци (по месецима) који предходе месецу отварања породиљског боловања у складу са законом (извод банке преко које именована прима лични доходак или платне листе за 12 месеци потписане од стране породиље потписане и оверене од стране послодавца),
 • Потврду надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последњих 12 месеци која предходе месецу у коме је започето коришћење одсустава и по истеку године решење о коначној основици само за лице које самостално обавља делатност,
 • Решење надлежног органа о привременом затварању радње,односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу,односно личну изјаву да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално обавља делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице.

III Спрат, канцеларија бр. 28, Јасминка Станојевић