ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Борачко-инвалидска заштита

Потребна документација за признавање својства ратног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести:

 • Захтев за признавање својства ратног војног инвалида,
 • Лична карта (оверена фотокопија),
 • Извод из МКР,
 • Уверење о држављанству,
 • Медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева, уверења о околностима повређивања, (издаје надлежни војни или други надлежни орган),
 • Уверење завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу,
 • Уверење о некажњавању.

Потребна документација за признавање својства мирнодопског војног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести:

 • Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида,
 • Лична карта(оверена фотокопија),
 • Извод из МКР,
 • Уверење о држављанству,
 • Медицинска документација о лечењу,
 • Уверење војне јединице о околностима повређивања или решење о отпуштању војног рока (издаје војни одсек према месту пребивалишта странке),
 • Уверење завода ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.

Потребна документација за повећање процентуалног инвалидитета:

 • Захтев за повећање процента војног инвалидитета,
 • Налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена од утицаја на раније утврђени инвалидитет.

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу (за супругу и децу) :

 • Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
 • Лична карта (оверена фотокопија),
 • Извод из МКР,
 • Изјава два сведока да се удова није преудала,
 • Извод из МКР за децу,
 • Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 године живота,
 • Уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,
 • Уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган),
 • Извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.

Потребна документација за признавање права на борачки додатак:

 • Захтев за признавање права на борачки додатак,
 • Потврда да је у радном односу, издаје послодавац,
 • Потврда о висини исплаћене месечне зараде, издаје послодавац.

Потребна документација за признавање права за заштиту војних и породичних инвалида:

 • Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности, Пореска Управа),
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 • Уверење Завода за тржиште рада,
 • Уверење Центра за социјални рад,
 • Изјава два сведока,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева.

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту борачног друга и деце војног инвалида:

 • Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 • Извод из МКР за супругу и децу,
 • Извод из МКВ,
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 • Уверење Завода за тржиште рада,
 • Уверење Центра за социјални рад,
 • Изјава два сведока,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 • Потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота.

Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала:

 • Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала,
 • Предлог лекара специјалисте за ортопедска помогала.

Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:

 • Захтев за признавање права на путничко моторно возило.

Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу смрти војног инвалида:

 • Захтев за признавање права на једнократну помоћ,
 • Извод из МКУ за покојног војног инвалида,
 • Оверена фотокопија личне карте подносиоца захтева,
 • Изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са војном инвалидом, или се старао о њему најмање годину дана пре смрти.

Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:

 • Захтев за признање права на додатну негу и помоћ,
 • Налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица.

Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак:

 • Захтев за признавање права на ортопедски додатак,
 • Налази лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна последица задобијене ране, ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала тешко оштећење екстремитета.

Потребна документација за признавање права на накнаду за време незапослености ратних војних инвалида од I до IV групе:

 • Захтев за наведено право,
 • Уверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Завод за тржиште рада),
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности, Пореска управа),
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 • Изјава два сведока.

Потребна документација за признавање права на породични додатак:

 • Захтев за наведено право,
 • Извод из МКР, за подносиоц захтева,
 • Извод из МКВ,
 • Уверење о држављанству за подносиоца захтева,
 • Доказ о приходима домаћинстава,
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели.

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:

 • Захтев за наведено право,
 • Извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку,
 • Извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинстава корисника,
 • Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година,
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибављања служба),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 • Приходи свих чланова домаћинстава,
 • Изјава два сведока.

Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и права на личну инвалиднину:

 • Захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину,
 • Оверена фотокопија личне карте,
 • Уверење о држављанству,
 • Извод из МКР,
 • Медицинска документација из времена настанка оштећења организма и најновија уверења о околностима повређивања,
 • Доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач истих.

Потребна документација за признавање права на негу и помоћ од стране другог лица цивилног инвалида рада:

 • Захтев за признавање наведеног права,
 • Налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи од стране другог лица.

Потребна документација за признавање права на ортопедски додатак цивилног инвалида рата:

 • Захтев за признавање наведеног права,
 • Налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма,акоје је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковла тешко оштећење екстремитета.

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту цивилног инвалида рата:

 • Захтев за признавање права на здравствену заштиту,
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности, Пореска управа),
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели,
 • Уверење Завода за тржиште рада,
 • Уверење Центра за социјални рад,
 • Изјава два сведока,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева.

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање цивилног инвалида рада:

 • Захтев за наведено право,
 • Извод из МКВ,уколико је корисник у браку,
 • Извод из МКР за све чланове домаћинства,
 • Потврда о школовању деце уколико су старија од 15 година,
 • Уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар неокретности, Пореска управа),
 • Уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
 • Доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општине у којима су живели.

Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова цивилног инвалида рата:

 • Захтев за наведено право,
 • Извод из МКУ за инвалида,
 • Рачун погребног предузећа,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 • Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида.

Потребна документација за признавање права на увећање месечног новчаног примања на основу самохраности:

 • Захтев за наведено право,
 • Изјава два сведока о чињеници да ли је подносилац захтева самохрано лице,
 • Ко сачињава ужу породицу корисника, да ли има живе родитеље и децу ван домаћинстава као и да ли исти остварује приход,
 • Родитеље подносиоца захтева,
 • Изводи из МКР за децу подносиоца захтева.

Потребна документација за признавање права на увећање новчаног месечног примања по основу везаности за постељу, односно додатак за негу:

 • Захтев за наведено право,
 • Извештај лекара опште праксе са предлогом за туђу негу, са налазима лекара специјалисте уколко их корисник поседује.

Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова:

 • Захтев за наведено право,
 • Извод из МКУ за инвалида,
 • Рачун погребног предузећа,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 • Изјаве два сведока да је лице сносило трошкове сахране инвалида.

Потребна документација за признавање права на помоћ у случају смрти:

 • Захтев за признавање наведеног права,
 • Оверена фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
 • Извод из МКУ за бившег корисника,
 • Изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у доманћинству са бившим корисником.

Потребна документација за признавање права трошкова смештаја у установе социјалне заштите:

 • Захтев за признавање наведеног права,
 • Доказа од када се лице налази у установи.

Приземље, канцеларија бр. 6 - Милица Степановић