ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Матична служба

Документација потребна за издавање
Извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на домаћем обрасцу потребно је:

 • На писмени захтев дати податке о датуму рођења са осталим подацима: Име и презиме,
 • Уплатити износ,
 • Републичка административна такса 430,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742221843-57,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 50,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73, уколико је пребивалиште на територији Србије,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 200,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73, уколико је пребивалиште у иностранству.

Документација потребна за издавање
Извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на интернационалном обрасцу потребно је:

 • На писмени захтев дати податке о датуму рођења,венчања и смрти са осталим подацима(име и презиме,име родитеља и др.),
 • Уплатити износ,
 • Републичка административна такса 720,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742221843-57,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 350,00 динара, на жиро рачун бр.840-742251843-73.

Документација потребна за издавање
Уверења о држављанству Републике Србије потребно је:

 • На писмени захтев дати личне податке,
 • Уплатити износ,
 • Републичка административна такса 770,00 динара, на жиро рачун бр.840-742221843-57,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 50,00 динара, на жиро рачун бр.840-742251843-73.

Документација потребна за издавање
Уверења о слободном брачном стању потребно је:

 • Важећа лична карта,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
 • Потврда о пребивалишту издата од ОУП-а,
 • Фотокопија пасоша,
 • Уплатити износ,
 • Републичка административна такса 1140,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742221843-57,
 • Накнада за трошкове Општинске управе 500,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73.

Документација потребна за пријаву рођења:

 • Извод из матичне венчаних,
 • Личне карте родитеља,
 • Уверење о држављанству,
 • Записник о личном имену,
 • За ванбрачно рођену децу извод из матичне књиге рођених за родитеље и записник о признавању очинства,
 • Пријава рођења се ослобађа од плаћања таксе.

Документација потребна за пријаву закључења брака:

 • Лична карта,
 • Извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци,
 • Уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
 • Страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању,
 • Доказ о уплаћеној републичкој такси у износу од 310,00 динара на жиро рачун бр. 840-742221843-57,
 • Накнада за трошкове Општинске управе у току радног дана 500,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73,
 • Накнада за трошкове Општинске управе викенд 1000,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73,
 • Накнада за трошкове Општинске управе за излазак матичара на терен 2000,00 динара, на жиро рачун бр. 840-742251843-73.

Документација потребна за пријаву смрти:

 • Лична карта умрлог,
 • Потврда о смрти издата од здравственог центра,
 • Извод из матичне књиге рођених или матичне књиге венчаних,
 • Уверење из књиге држављана,
 • Лична карта пријавиоца,
 • Пријава смрти се ослобађа од плаћања таксе.

Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео,а ако ових лица нема или нису у могућности да то учине, друга лица с којим је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт, односно лица у чијем је стану смрт наступила, а ако нема ни ових лица, чињеницу смрти дужно је да пријави лице које је прво за смрт сазнало.
Чињеницу смрти лица у здравственој установи, војном објекту, заводу за извршење кривичних санкција,установи за смештај ученика и студената или у другој установи или организацији дужна је да пријави установа или организација у којој је лице умрло. Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти,односно од дана налажења леша.
Ако је посебним прописом одређен за сахрану краћи рок од три дана, чињеница смрти мора се пријавити пре сахране.

Документација потребна за издавање смртовнице:

 • По личном захтеву се покреће оставински поступак са изводом из матичне књиге умрлих и подаци о наследницима,
 • Смртовница се ослобађа плаћања таксе.

Обавеза је службеног лица да пријаву смрти достави надлежној ПИО служби.

Документација потребна за склапање другог брака:

Будући супружници уз захтев за склапање брака матичару подносе:

 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
 • Доказ да је предходни брак престао уколико ова чињеница није уписана у матичну књигу рођених (пресуда или извод из матичне књиге умрлих),
 • Важеће личне карте,
 • Доказ о уплати накнаде за рад Општинске управе.

Писарница - приземље, матичар Роса Милутиновић