ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Рани јавни увид Елаборатa за потребе раног јавног увида плана генералне регулације за насељено место Љубовија
објављено: 09. 12. 2021, 07:22
 

На основу чл. 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одл. УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одл.УС, 50/2013- одл.УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019 – др. закон 9/20 и 52/2021) и чл.37-42 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.32/2019), Служба за урбанизам Општинске управе општине Љубовија ставља на:

РАНИ ЈАВНИ УВИД ЕЛАБОРАТ ЗА ПОТРЕБЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЉУБОВИЈА


Елаборат за потребе раног јавног увида за израду Плана генералне регулације за насељено место Љубовија који садржи текстуални и графички део, основна концептуална планска развојна решења, излаже се на рани јавни увид ради упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде Плана и могућим решењима за развој насеља.
Материјал за рани јавни увид излаже се у згради општине Љубовија, канцеларија бр.19 , 2 спрат, улица Војводе Мишића, број 45, Љубовија, као и преко интернет странице oпштинског сајта www.ljubovija.rs, а за излагање на рани јавни увид елабората Плана генералне регулације за насељено место Љубовија задужена је Општинска управа општине Љубовија, Служба за урбанизам.
Рани јавни увид елабората наведеног плана почиње даном оглашавања и презентован је у средствима јавног информисања и електронском облику на интернет страници општине Љубовија, као и на интернет страници носиоца израде планског документа ЈП „Инфраструктура“ Шабац – Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање, ул. Карађорђева бр. 27 и траје 15 дана од дана објављивања, у периоду од 10.12.2021. до 24.12.2021. године.
У току трајања раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду истог планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција.
Сва заинтересована правна и физичка лица могу подностити примедбе и сугестије на изложени материјал Плана у току трајања раног јавног увида, у писаном облику, носиоцу израде планског документа, као и на писарници Општинске управе општине Љубовија, сваког радног дана, у времену од 07.00 до 15.00 часова.

План генералне регулације за насељено место Љубовија - Елаборат за потребе раног јавног увида

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА