ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Оглас о излагању на рани јавни увид Елабората ПДР за "Давидовићи" Љубовија
објављено: 09. 03. 2020, 13:45
 

На основу члана 45 a. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12, 42/13,-одлука УС, 50/13,-одлука УС, 98/13,-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 -др.закон и 9/20) и члана 37. и 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС" број : 32/19), Служба за урбанизам Општинске управе општине Љубовија објављује :

ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ЕЛАБОРАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА "ДАВИДОВИЋИ", ЉУБОВИЈА


1. Елаборат Плана детаљне регулације за "Давидовићи", Љубовија који садржи текстуални и графички део, основна концептуална планска развојна решења, иззлаже се на рани јавни увид ради упознавања јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде Плана и могућим решењима за развој просторне целине.
2. Материјал за рани јавни увид излаже се у згради општине Љубовија, соба број 29, III спрат, улица Војводе Мишића, број 45, Љубовија, а о излагању на рани јавни увид елабората Плана детаљне регулације за "Давидовићи", Љубовија стара се Општинска управа општине Љубовија, Служба за урбанизам.
3. Рани јавни увид елабората наведеног Плана почиње даном оглашавања и презентован је у средствима јавног информисања и електронском облику на интeрнет страници општине Љубовија, као и на интернет страници носиоца израде планског документа ЈП "Инфраструктура Шабац", Шабац, Служба за просторно и урбанистичко планирање, ул. Карађорђева, бр. 27 и траје 15 дана од дана објављивања, у периоду од 09.03.2020.године до 23.03.2020.године.
4. У току трајања раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду истог планског документа од органа, посебних опрганизација, ималаца јавних овлашћења и других институција.
5. Сва заинтересована правна и физичка лица могу подносити примедбе и сугестије на изложени материјал Плана у току трајања раног јавног увида, у писаном облику, носиоцу израде планског документа, као и на писарници Општинске управе општине Љубовија, сваког радног дана, у времену од 07.00 часова до 15.00 часова.

Документација