ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Оглас о излагању на рани јавни увид Елабората ПДР за комплекс "Стара сточна пијаца" Љубовија
објављено: 25. 02. 2020, 13:47
 

На основу члана 45 a. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12,42/13,-одлука УС,50/13,-одлука УС,98/13,-одлука-УС,132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 37. и 40. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС" број : 32/19), Служба за урбанизам Општинске управе општине Љубовија објављује :

Оглас о излагању на рани јавни увид Елабората ПДР за комплекс "Стара сточна пијаца" Љубовија

1. Елаборат Плана детаљне регулације за комплекс "Стара сточна пијаца" Љубовија који садржи текстуални и графички део, основна концептуална планска развојна решења, иззлаже се на рани јавни увид ради упознавања јавности (правних и физичких лица ) са општим циљевима и сврхом израде Плана и могућим решењима за развој просторне целине.
2. Матерријал за рани јавни увид излаже се у згради општине Љубовија, соба број 29, III спрат, улица Војводе Мишића, број 45, Љубовија, а о излагању на рани јавни увид елабората Плана детаљне регулације за комплекс "Стара сточна пијаца" Љубовија, стара се Општинска управа општине Љубовија, Служба за урбанизам .
3. Рани јавни увид елабората наведеног Плана оглашава се седам дана пре отпочињања увида у средствима јавног информисања и електронском облику на интернет страници општине Љубовија, као и на интернет страници носиоца израде планског документа и траје 15 дана од дана објављивања, у периоду од 03.03.2020. године до 17.03.2020. године .
4. Сва заинтересована правна и физичка лица могу подносити примедбе и сугестије на изложени материјал Плана у току трајања раног јавног увида носиоцу израде планског документа у писаном облику, сваког радног дана, у времену од 07.00 часова до 15.00 часова на писарници Општинске управе општине Љубовија.