ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Општинска управа – Обавештење
објављено: 27. 06. 2019, 11:34
 

На основу чл.10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", број 135/2004 и 36/2009 ), Oпштинска управа Општине Љубовије oбјављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта:Радио базна станица "BА1276_01 Vrhpolje IB, DCS1800/UMTS2100/LTE800", чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 6412/3, К.О. Горња Буковица, општина Љубовија.
Увид у донето решење може се извршити у просторијама Општинске управе Општине Љубовија, ул. Војводе Мишића бр. 45. 15325 Љубовија, канцеларија бр. 3., радним даном у времену од 10.00 - 13.00 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Министарству надлежном за послове заштите животне средине на донето решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.