ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Општинска управа – Обавештење
објављено: 30. 05. 2019, 08:49
 

На основу чл.10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ('Сл.гласник РС', број 135/2004 и 36/2009 ), Oпштинска управа Општине Љубовије oбјављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Прерада биомасе и производња пелета, чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 3316/2 К.О. Доња Буковица, општина Љубовија.
Увид у донето решење може се извршити у просторијама Општинске управе Општине Љубовија, ул. Војводе Мишића бр. 45. 15325 Љубовија, канцеларија бр. 3., радним даном у времену од 10.00 - 13.00 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Министарству надлежном за послове заштите животне средине на донето решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.