ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Одлука о условном отпису камата
објављено: 19. 01. 2013, 22:36
 

На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга ("Сл. гласник РС", бр. 119/12), члан 60. а у вези са чл. 6. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 41. Статута општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија", бр.6/2008), Скупштина општине Љубовија на седници одржаној дана __________2013. године, донела је

ОДЛУКУ О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА


Члан 1.

Овом одлуком уређују се условни отпис камата и мировање обавезе плаћања неплаћених изворних прихода доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, услови и обим отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године по основу одређених локалних јавних прихода, као и отпис камате у другим случајевима прописаним овом одлуком за обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године.
Члан 2.

Изрази који се користе у овој одлуци имају следеће значење:
1)Порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице, које на дан 31. октобра 2012. године има доспеле, а неплаћене обавезе по основу изворних јавних прихода; 2) Локални јавни приходи су јавни приходи које утврђују, наплаћују и контролишу јединице локалне самоуправе на основу закона, односно одлука њихових скупштина, и то: порез на имовину физичких лица, порез на имовину правних лица, порез на земљиште, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине и комунална такса за истицање фирме на пословном простору. 3)Главни порески дуг је дуг по основу обавеза доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, а који је евидентиран у пореском рачуноводству надлежног одељења јединице локалне самоуправе, на дан 31. октобра 2012. године; 4) Камата је износ обрачунате камате на главни порески дуг; 5) Текуће обавезе су обавезе по основу свих локалних јавних прихода које периодично доспевају за плаћања у смислу пореских прописа и општинских одлука почев од 1. јануара 2013. године; 6) Велики порески обвезник је правно лице које је, према прописима који уређују рачуноводство и ревизију, разврстано као велико правно лице; 7) Мали порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице које није велики порески обвезник у складу са тачком 6. овог члана.
8) Надлежни орган је Општинска управа општине Љубовија – Одсек локалне пореске администрације код које се порески обвезник задужује обавезама по основу локалних јавних прихода.
Члан 3.

Главни порески дуг који није измирен до дана ступања на снагу ове одлуке, мирује од 1. јануара 2013. године, на начин и по поступку прописаним овом одлуком.
Малом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2014. године.
Великом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2013. године.
Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског дуга, односно за чију наплату је покренут поступак принудне наплате, остварује право на мировање главног пореског дуга у смислу става 1. до 3. овог члана.
Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује мировање главног пореског дуга у случају из става 1. до 3. овог члана, као и у случају када је, ради принудне наплате пореског дуга, установљена забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну.
Изузетно, право на мировање главног пореског дуга за чију наплату је покренут поступак принудне наплате, осим у случају када је ради принудне наплате пореског дуга установљена забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну, односно за који је одобрено одлагање плаћања дуга, остварује се на основу захтева који порески обвезник, у писаној форми, подноси надлежном органу.
Члан 4.

За време мировања главног пореског дуга до његове отплате у целости, не тече камата.
За време мировања, главни порески дуг се валоризује индексом потрошачких цена, почев од 1. новембра 2012. године до отплате дуга у целости.

Члан 5.

Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако обавезе доспеле за плаћање, почев од 1. новембра 2012. године до 31. децембра 2012. године, плати најкасније до 31. јануара 2013. године.
Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, дужан је да од 1. јануара 2013. године редовно плаћа текуће обавезе.

Члан 6.

Пореском обвезнику који изврши уплату главог пореског дуга у целости, извршиће се отпис камате. Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе, отписаће се 50% камате по истеку 2013. године, а преостала камата по истеку 2014. године.
Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се 50% камате по истеку првог полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку другог полугодишта 2013. године.
Отпис камате, као и обавезе из става 1., 2. и 3. овог члана, врши надлежни орган по службеној дужности – Одсек локалне пореске администрације. Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао само камату, а који до 31. јануара 2013. године измири пореске обавезе за новембар и децембар 2012. године, надлежни орган по службеној дужности отписује камату.
Члан 7.

Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског дуга, престане да редовно измирује текуће обавезе, главни порески дуг увећава се за припадајућу камату обрачунату у складу са прописом који уређује порески поступак и пореску администрацију, на први дан месеца који следи месецу у којем није измирио своју текућу обавезу.
Над пореским обвезником који, у периоду плаћања главног пореског дуга на рате, не измири текућу обавезу или рату, надлежни орган одмах спроводи поступак принудне наплате сходно пропису који уређује порески поступак и пореску администрацију.
Члан 8.

Порески обвезници из члана 6., става 2. и 3. ове одлуке стичу право на плаћање главног пореског дуга на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења, и то:
- мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. године;
- велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. године.
За време плаћања главног пореског дуга на рате порески обвезник је дужан да редовно плаћа текуће обавезе.
Члан 9.

Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 2014. године, надлежни орган отписаће камату и:
- пореском обвезнику који нема текуће обавезе;
- пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао по основу једнократне пореске обавезе;
- предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се води код надлежног органа.
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао само камату, а који нема текуће обавезе, надлежни орган по службеној дужности отписује камату.
Члан 10.

У периоду од 1. новембра 2012. године до краја периода мировања главног пореског дуга, прекида се застарелост права на наплату пореског дуга, а период за који је утврђено мировање пореског дуга не урачунава се у рок застарелости.
За период мировања главног пореског дуга продужава се рок апсолутне застарелости тог дуга.
Члан 11.

На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган прекида поступке принудне наплате.
Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Љубовија".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА


06- / 2013-03      ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Марковић
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ: Члан 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга, према којем Скупштина јединице локалне самоуправе може утврдити право на условни отпис камате и мировање пореског дуга за локалне јавне приходе, под условима прописаним истим законом, члан 60. а у вези са чл. 6. Закона о финансирању локалне самоуправе, којима је утврђена надлежност јединице локалне самоуправе за утврђивање, наплату и контролу њених изворних прихода и члан.
Статута Општине Љубовија, према којем Скупштина општине, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Разлози за доношење: Разлози за доношење ове Одлуке садржани су у потреби стварања правног основа за могућност отписа обрачунате а неплаћене камате, уз испуњење прописаних услова, на обавезе по основу одређених локалних јавних прихода које су доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, као и за мировање главног пореског дуга по тим основама.
На овај начин омогућава се, с једне стране, да се порески обвезници (привредна друштва и предузетници) финансијски растерете, како би били у могућности да у прописаним роковима измирују текуће обавезе, чиме се уједно стварају услови за оживљавање и развој привреде и предузетништва.
Давањем истоврсних права пореским обвезницима - физичким лицима обезбеђује се равноправан порески третман свих пореских обвезника у порескоправном систему.
С друге стране, право на мировање главног пореског дуга стиче се ако се обавезе доспеле за плаћање у новембру и децембру 2012. године, плате до 31. јануара 2013. године.
Остваривање права на отпис камате условљава се благовременим измирењем текућих обавеза у периоду мировања главног дуга.
При томе се период мировања разликује према економској снази обвезника (физичком лицу, предузетнику, као и правном лицу које није разврстано као велико правно лице - до 31. децембра 2014. године, а правном лицу које је разврстано као велико правно лице - до 31. децембра 2013. године).
Како се права предложена овим законом, принципијелно, утврђују по службеној дужности надлежног органа (а само изузетно по захтеву обвезника), ствара се основ за процесно једноставнију и бржу наплату заосталих дугова.
Иако оваква мера значи одређени губитак у локалним јавним приходима, оцењује се да је иста у довољној мери стимулативна за фискално растерећење обавезама из предходног периода, чиме се стварају услови за развој привреде и предузетништва (неоптерећених заосталим фискалним дуговима по основу одређених локалних јавних прихода), као и за процесно једноставнију и бржу наплату заосталих дугова.
Очекује се да ће оваквом подстицајном мером бити смањено избегавање плаћања локалних јавних прихода, што ће условити да губици изазвани отписом камате буду мањи од прилива средстава по основу уплате главног дуга.
Економски ефекти: Како је услов за отпис камате и редовно плаћање текућих обавеза, примена ове одлуке требала би да омогући остварење знатно већих фискалних прихода.
Економски ефекат ове одлуке не огледа се само у измирењу дугова из претходног периода, већ и фискалном растерећењу обвезника које би требало да омогући њихова улагања у делатности које обављају, што би требало последично да допринесе подстицању привредних активности и запошљавању.
Разлози за доношење одлуке по хитном поступку:Доношење ове одлуке по хитном поступку предлаже се у складу са одредбама члана 196. став 4. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 98/2006).
Доношење ове одлуке по хитном поступку потребно је због ограниченог рока који је прописан као услов за стицање права на мировање – 31.01.2013. године и како би се предложена решења што пре применила и на тај начин створили повољнији услови за измирење обавеза по основу одређених локалних јавних прихода са којим се порески обвезници у доцњи и, с тим у вези, за уредно измиривање њихових текућих обавеза.
Извршилац и рок за извршење:Општинска управа општине Љубовија – Одсек ЛПА-е. Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију ове Одлуке није потребно обезбедити средства у буџету Општине Љубовија.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА