ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2013
објављено: 26. 05. 2013, 18:43
 

Рок за пријаву: понедељак, 10. јун 2013.
У оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2013. години, Национална агенција за регионални развој расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава
Програм подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2013. години (даље: Програм) спроводи Национална агенција за регионални развој (даље: Национална агенција) у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама. Основни циљ програма је јачање конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.
Бесповратна средства ће се одобравати за:
I група активности:
- уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа "CE" знаком;
- едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке;
- нови дизајн производа и амбалаже и
- електронска презентација предузећа.
II група активности:
- побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
- побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
- тестирање нових производа и
- израда и имплементација специјализованог софтвера.
. Право на доделу средстава имају мала и средња предузећа, задруге и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове:
- да се баве производњом или пружањем услуга;
- да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
- да су основани најкасније у мају 2011. године;
- да успешно послују претходне две године;
- да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;
- да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
- да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других државних институција.
Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 400.000,00 динара за I групу активности, односно од 50.000,00 до 800.000,00 динара за II групу активности.
Национална агенција ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа пројекта без ПДВ-а.
Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе 40.000.000,00 динара. Средства се додељују малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама у складу са чл. 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Службени гласник РС", бр. 13/10, 100/11 и 91/12).
Рок за подношење пријава је 10. јун 2013. године.
Програм, упутство, правила за оцењивање, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама и агенцији која је посебним уговором ангажована у реализацији овог програма за Београдски регион.
За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на бројеве телефона: 019/445-311; 019/445-312; 019/445-364; 011/2060-856; 011/2060-807 и 011/2060-827.
Пријаве се подносe лично или препорученом поштом најближој aкредитованој регионалној развојној агенцији, односно агенцији која је уговором ангажована за реализацију Програма:
- Регионална агенција за развој Источне Србије "RARIS" д.о.о.; Трг Ослобођења 1, Зајечар; тел: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org;www.raris.org;
- Регионални центар за друштвено економски развој – Банат д.о.о.; Чарнојевићева 1, Зрењанин; тел: 023/510-567; 561-064; e-mail:office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs;
- Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о.; Пана Ђукића 42, Лесковац; тел: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org;www.centarzarazvoj.org;
- Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о.; Цара Душана 49, Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
- Регионална развојна агенција "ЈУГ" д.о.о.; Обреновићева 38/1, Ниш; тел: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@rra-jug.rs; www.rra-jug.rs;
- Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о.; Петра Ћеловића бб, Ужице; тел: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs;www.rrazlatibor.co.rs;
- Регионална развојна агенција Бачка; Булевар Михајла Пупина 20/II, Нови Сад; тел: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
- Регионална развојна агенција Срем, Главна бр. 172, Рума; тeл: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs;
- Регионална развојна агенција Санџака - SEDA, 7. јула бб, Нови Пазар; тел: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs;
- Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља – Kрагујевац - Краља Петра I 22, Kрагујевац; тел: 034/302-701; 302-702; e-mail:officekg@redasp.rs; www.redasp.rs;
- Aгенција за регионални развој општина Колубарског округа "АРРОКО" - Омладински трг 1, Лајковац; тел: 014/34-33-196; e-mail: аrrokolajkovac@gmail.com;
- Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва – Београд, д.о.о., Топличин венац 11/4, Београд, тел: 011/2186-730; 011/2186-740; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs.