ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Скупштина општине
Скупштина општине је представнички орган који чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем у складу са Законом и Статутом.
Скупштина општине Љубовија има 27 одборника. Одборници се бирају на четири године.
Избор одборника врши се по изборима јединицама утврђеним посебном одлуком.

ПРЕДСЕДНИК СО ЉУБОВИЈА
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.
Председник СО Љубовија је Александар Ђукић.

Контакт:pred.skupstine@ljubovija.rs, opsljub@ptt.rs тел: 015/562-455.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО ЉУБОВИЈА
Заменик Председника Скупштине замењује Председника Скупштине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника СО је Милан Перић.

СЕКРЕТАР СО ЉУБОВИЈА
Скупштина има секретара, кога поставља Скупштина општине са мандатом од четири године на предлог председника Скупштине општине а у складу са условима који су прописани Законом.
Секретар обавља стручне и административне послове који су езани за рад Скупштине општине.
Секретар СО Љубовија је Душко Митровић.

Контакт:sek.skupstine@ljubovija.rs

ОДБОРНИЦИ СО ЉУБОВИЈА
 1. 1. Ђукић Александар
 2. 2. Арсић Драгана
 3. 3. Гачић Слободан
 4. 4. Бркић Предраг
 5. 5. Севић Весна
 6. 6. Панић Новица
 7. 7. Петровић Милан
 8. 8. Лазић Милан
 9. 9. Павловић Данијела
 10. 10. Нешковић Славица
 11. 11. Јаковљевић Срђан
 12. 12. Мијаиловић Светислав
 13. 13. Јосиповић Горан
 14. 14. Драган Генго
 15. 15. Весић Милан
 16. 16. Митровић Дарко
 17. 17. Лукић Горан
 18. 18. Ђокић Зорица
 19. 19. Цакић Александра
 20. 20. Ђурђевић Владан
 21. 21. Ристић Срђан
 22. 22. Томић Зоран
 23. 23. Перић Милан
 24. 24. Томић Светлана
 25. 25. Самарџић Славица
 26. 26. Реновчевић Александар
 27. 27. Ковачевић Милован