ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Скупштина општине
Скупштина општине је представнички орган који чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем у складу са Законом и Статутом.
Скупштина општине Љубовија има 35 одборника. Одборници се бирају на четири године.
Избор одборника врши се по изборима јединицама утврђеним посебном одлуком.

ПРЕДСЕДНИК СО ЉУБОВИЈА
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.
Председник СО Љубовија је Горан Јосиповић.

Контакт:pred.skupstine@ljubovija.rs, opsljub@ptt.rs тел: 015/562-455.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО ЉУБОВИЈА
Заменик Председника Скупштине замењује Председника Скупштине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника СО је Милан Тофиловић.

СЕКРЕТАР СО ЉУБОВИЈА
Скупштина има секретара, кога поставља Скупштина општине са мандатом од четири године на предлог председника Скупштине општине а у складу са условима који су прописани Законом.
Секретар обавља стручне и административне послове који су езани за рад Скупштине општине.
Секретар СО Љубовија је Милорад Јовановић.

Контакт:sek.skupstine@ljubovija.rs

ОДБОРНИЦИ СО ЉУБОВИЈА
 1. ВИДОСАВА ВИЋЕНТИЋ
 2. НИКОЛА ПАВЛОВИЋ
 3. ЗОРИЦА ЂОКИЋ
 4. ЈОВИЦА КНЕЖЕВИЋ
 5. ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ
 6. ДРАГАНА АРСИЋ
 7. РАТКО МАРКОВИЋ
 8. МИЛУН ПОЛИЋ
 9. РАДА ЈОВАНОВИЋ
 10. СЛОБОДАН ГАЧИЋ
 11. МИЛАН ТОФИЛОВИЋ
 12. ГОРДАНА АНТИЋ
 13. ЖЕЉКО ЛАЗИЋ
 14. НИНА НЕДЕЉКОВИЋ
 15. ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ
 16. РАДЕ ИГЊАТОВИЋ
 17. МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЋ
 18. МИРОСЛАВ МИЋИЋ
 19. НИКОДИН БОГДАНОВИЋ
 20. МИОДРАГ ГАЈИЋ
 21. ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ
 22. ЗОРАН ТОМИЋ
 23. ГОРАН ЛУКИЋ
 24. ВЕЛИМИР ПАНТИЋ
 25. НЕБОЈША ВАСИЋ
 26. ЉУБИНКО ЈАЊИЋ
 27. ГОРАН ЖИВКОВИЋ
 28. МИЛОРАД РАДОСАВЉЕВИЋ
 29. АЛЕКСАНДРА ЦАКИЋ
 30. СРЕТО ПЕРИЋ
 31. АЛЕКСАНДАР РЕНОВЧЕВИЋ
 32. ГОРАН ЈОСИПОВИЋ
 33. МИЛОШ ДАМЊАНОВИЋ
 34. ДРАГАН ВЕСИЋ
 35. РАДОЈИЦА ЦВЕТКОВИЋ