ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Урбанизам и грађевинарство

Информација о локацији:

 • Захтев,
 • Копија плана из Катастра непокретности (не старији од 6 месеци),
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

Локацијска дозвола:

 • Захтев,
 • Копија плана из Катастра непокретности,
 • Ситуациони план,
 • Лист непокретности,
 • Услови Јавних предузећа,
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

Грађевинска дозвола:

 • Захтев,
 • Локацијска дозвола која није старија од 2 године,
 • Главни пројекат у три примерка са извршеном техничком контролом,
 • Лист непокретности,
 • Накнада за уређење грађевинског земљишта,
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

Пријава радова:

 • Захтев,
 • Главни пројекат,
 • Уговор са извођачем радова,
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

Изјава извођача радова о изграђености темеља:

 • Захтев,
 • Главни пројекат,
 • Геодетски снимак изграђености темеља,
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

Употребна дозвола:

 • Захтев,
 • Решење о одобрењу (грађевинску дозволу),
 • Пријава почетка извођења радова,
 • Главни пројекат потврђен и оверен од стране извођача радова,
 • Лист непокретности,
 • Копија плана парцеле са уцртаним објектима и инсталацијама,
 • Таксе (у зависности од врсте објекта).

III Спрат, канцеларија бр. 29, Милован Миловановић и Живко Дамњановић